Disclaimer

Fincover besteedt veel zorg aan de inhoud en de vorm (lay-out) van haar website en op de website aangeboden producten en diensten zoals bv. BOEB.
Indien de inhoud toch onvolledig zou zijn of vergissingen zou bevatten, dan kan Fincover hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde inhoud.

Fincover is evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten van haar website, noch op de website aangeboden producten en diensten, noch voor enige andere technische fouten of gebreken.
De site en zijn inhoud (teksten, beeld- en geluidsmateriaal, lay-out, tekeningen, foto’s, logo’s, namen, merken, grafische voorstellingen en andere elementen die op de site voorkomen), alsook de aangeboden producten en diensten zijn beschermd door intellectuele rechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, net als de logo’s, merken en commerciële benamingen die worden gebruikt.

Zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toelating is het dan ook niet toegelaten om teksten, beeld- en geluidsmateriaal, lay-out, tekeningen, foto’s, logo’s, namen, merken, grafische voorstellingen en andere elementen die op de site voorkomen, gedeeltelijk of in een via een elektronisch, mechanisch of ander procédé bewerkte vorm, te gebruiken, reproduceren, afficheren, publiek te maken, wijzigen, wissen, aan te passen…
Een inbreuk hierop kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke sancties, met inbegrip van de mogelijkheid tot schadevergoeding voor Fincover.